top of page

Hva er flourishing/blomstring?

BLOMSTRING ER ENKELT FORKLART anvendelse av de positive egenskapene som gjør at vi trives og har det bra. Når du gjør noe du liker, har glede av, mestrer og du bruker deg selv på en god måte, har du det bedre enn om du ikke kjenner utbytte av det du gjør, verken for deg selv eller andre. Dette betyr ikke at alle skal la være å gjøre det de ikke liker, og bare søke opplevelser som gir glede. Det betyr at du kan bevisstgjøre deg selv på hvilke aktiviteter som gjør deg godt, og kanalisere energi og fritid over på merav dette. Forpliktelser og gjennomføring av påtvungne eller uønskede oppgaver, har også sine positive funksjoner, men omhandler andre forhold mer enn blomstring.

Blomstringsfaktorer er, ifølge den amerikanske psykologen og sosiologen Corey Keyes, uavhengige av lidelsesfaktorer. Man kan ha større eller mindre grad av begge kategoriene, der det som utgjør god helse er mye blomstring og lite lidelse, mens det som utgjør størst uhelse er mye lidelse og lite blomstring. Blomstring er ikke noen garanti mot å oppleve lidelse, og man kan også lide og blomstre samtidig. Der den tradisjonelle medisinske modellen fokuserer ensidig på å redusere lidelse, mener Keyes vi også bør ha et større fokus på å øke blomstring.

BLOMSTRING BIDRAR TIL ØKT LIVSKVALITET, relativt uavhengig av sykdoms- og problembildet ellers. En kan dermed tenke seg at en del av den positive effekten man f.eks. ser av å motvirke passivitet hos deprimerte dreier seg vel så mye om økt blomstring, som reduksjon av depressive symptomer. Aktivitet innenfor gjøremål som gir mening for den enkelte, ut fra hvilke styrker man har fremfor det man føler man ikke får til, styrker en opplevelse av egenverd. Av og til kan det også være nødvendig å jobbe med feilforestillinger man har om egne ferdigheter (undervurdering, negativ selv-evaluering), eller få litt hjelp med å bevisstgjøre seg selv på styrkene sine. Positiv psykologi har utviklet verktøy bl.a. for å kartlegge styrker.

Det vil ikke alltid være enkelt å sørge for egen blomstring, men vel verdt å være oppmerksom på og forsøke å prioritere. Husk også at det ikke er nødvendig å mestre alle faktorene, men at hver enkelt faktor gir et lite bidrag hver for seg til mer livskvalitet og en bedre psykisk helse. Noen faktorer kan til og med være kilde til utfordringer og problemer for enkelte, men da kan det å bygge på sine styrker ved andre faktorer samtidig som man jobber med å utvikle ferdigheter og/eller et mer objektivt blikk på selverkjente svakheter heve livskvaliteten, også på tross av samtidig lidelse.

Vi vil publisere en liten serie artikler som går grundigere inn på et utvalg blomstringsfaktorer. Keyes’ forståelse ved noen av de faktorene som er listet opp kan være preget av at forskningen er gjennomført i en amerikansk befolkning, og ikke nødvendigvis direkte overførbart til norsk eller europeisk kultur. Vi vil utforske hypoteser rundt dette og forsøke å komme nærmere presise anbefalinger som også tar høyde for at folk er forskjellige.

Noen av de mest fremtredende blomstringsfaktorene:

Lek og moro

Hjelpsomhet og takknemlighet

Læring og utvikling

Fysisk aktivitet

Spirituell aktivitet

bottom of page